Ny startsida / Väg- och transport
Grupplastare_640x200.jpg

Väg och transport

Den skogliga vägdatabasen
Här finns information som berör det skogliga bilvägsnätet och de transporter som utförs av skogsråvara. Hela skogsbilvägnätet finns samlat i en skoglig vägdatabas som heter SNVDB. Den är uppbyggd för att skapa tjänster åt alla som sysslar med skogsbruk, skogstransporter, virkeshandel och liknande.
Skogsnäringen inom vårt verksamhetsområde har gett VMF Qbera uppdraget att samordna ajourhållningen av skogsbilvägnätet i SNVDB. Väghållare, eller annan intressent, kan anmäla till oss när en ny skogsbilväg har anlagts. Alternativt när en befintlig väg har byggts om eller utökats.
 
Utifrån vägdata som finns samlat i den skogliga vägdatabasen har skogsnäringen genom SDC (Skogsnärings IT-företag) utvecklat ” Krönt vägval” för beräkning av ett transportavstånd för underlag för transportlikvid och presentation av en vägsträcka med möjlighet för navigering.
 
Skogsnäringens samarbete kring logistikfrågor
Skogsnäringen samarbetar i frågor kring vägar, vägdatabaser, övergripande transportfrågor, produktionsprocesser  o.likn. i ett nationellt råd som heter Logistikrådet.
 
Logistikrådet har tillsatt en arbetsgrupp som heter KV-nämnden med uppdrag att handlägga och ibland besluta om olika förvaltningsfrågor kring tjänsten Krönt vägval inom SNVDB.
 
Transporthandledning
Här presenteras också VMF Qberaområdets transporthandledning – Från skog till industri – som beskriver hur skogsbilvägar och virkesavlägg skall anläggas och underhållas för att virkestransporter skall fungera. I denna finns också beskrivningar kring vad som gäller vid mottagning av virke vid industri eller virkesterminal.
Vi vill här också visa på hur virke skall märkas för att säkerställa att det i alla lägen mäts in mot rätt leverantör, säljare och köpare.

Så funkar det!

Hur ser VMF Qberas roll ut i jämförelse med VMF, Skogsstyrelsen och SDC? Vem gör vad? Vad är VIOL och hur fungerar virkesmätningslagen?

Kvalitetssäkra skördarnas mätning

Du kan få ett intyg på att skördarlaget arbetar enligt nationell instruktion för kvalitetssäkring av längd- och diameter-
mätning.